Aktuálne Oznamy:  

Pozývame všetkých členov Kynologického klubu „PSIČKARI VRABLE“

na členskú schôdzu

Ktorá sa bude konať

Dňa  7.12.2019 o 14.oo hodine v malom salóniku

Hotela Predium Vráble

S nasledovným programom:

  1. Zahájenie členskej schôdze
  2. Správa o činnosti KK Psičkári Vráble za uplynulé obdobie
  3. Správa o hospodárení KK Psičkári Vráble za uplynulé obdobie
  4. Plán práce na rok 2019-2020 a Návrh rozpočtu KK Psičkári Vráble na rok 2019-2020
  5. Správa revízora
  6. Žiadosť o dotáciu mesta na rok 2020
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. . Záver

Prosíme Vás aby ste si svoje záležitosti zariadili tak ,aby ste sa schôdze mohli nerušene zúčastniť

Tešíme sa na vašu účasť                                                        Výbor KK Psičkári Vráble

                        

Kontaktné údaje

NÁZOV A ADRESA

Názov združenia: Psíčkari Vráble
Sídlo združenia: sidl.Lúky 1116/30 Vráble 952 01

KONTAKTNÁ OSOBA

Pavel Žibritovský
0908 734 581
info@psickarivrable.sk

Areál výbehu pre psov sídl. Lúky I. Vráble

Kontaktný formulár