Prihláška za člena OZ Psíčkari Vráble

Členstvo v klube vzniká na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky záujemcu a
zaplatením členského príspevku. U maloletých je k členstvu potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Poplatky:

vstupný poplatok na riadne členstvo v Občianskomzdružení Psíčkari Vráble40,00 €
ročný členský poplatok člena Občianskeho združení a Psíčkari Vráble25,00€
mládež do 15 rokov1,00€
dôchodcovia a občania ZŤP50% z poplatku
študenti od 15 rokov50% z poplatku
poplatok za neodpracovanú brigádnickú hodinu– 3 €
rok plán brigád 10 hodín

Upozornenie: 
Členský poplatok je potrebné zaplatiť do konca februára! Ak tak
člen neurobí, za každý ďalší načatý mesiac sa mu k poplatku pripočíta 10%

IBAN :  SK59 0900 0000 0051 3631 7915                                                                   (pri prevode do poznámky napíš svoje meno)

Categories: Oznamy